Ajuts “Clic, fotoperiodisme jove”

L'objecte de l‘ajut “Clic, Fotoperiodisme Jove” és oferir un ajut a una persona jove fotògraf perquè tinguin la possibilitat de dur a terme un projecte fotoperiodístic que mostri sensibilitat i interès per l’entorn social.

Amb la col·laboració de DIOMIRA

Ajuts ?Clic, fotoperiodisme jove?Requisits
Els ajuts “Clic, Fotoperiodisme Jove” van adreçats a persones físiques joves que tinguin entre 18 i 30 anys al llarg de l'any de la convocatòria i que siguin titulars del Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya.
 
No poden tenir la condició de beneficiari les persones sol·licitants que incorrin en alguna de les circumstàncies que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Pot ser persona beneficiària dels ajuts “Clic, Fotoperiodisme Jove” una persona física autora del projecte o, per contra, diverses persones físiques coautores del projecte subvencionat, amb un màxim de 4 persones.
 
Període
Els projectes s’han d’implementar en el període màxim d’un any natural, comptador a partir de la data de l’acceptació de l’ajut.
 
Sol·licitud
Mitjançant el següent formulari de sol·licitud:
https://www.carnetjove.cat/files/596e18e97533d.doc adreçat a l’Agència Catalana de la Joventut, segons el model normalitzat, amb la documentació que es detalla a aquestes bases.
 
El formulari de sol·licitud s’ha de presentar mitjançant un correu electrònic a l’adreça electrònica connectat@gencat.cat. També, es pot presentar presencialment a l’Agència Catalana de la Joventut, programa Connecta’t del Carnet Jove (c. Calàbria, 147, 08015 Barcelona), o a qualsevol de les Coordinacions Territorials de Joventut (http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/joventut/coordinacions_territorials/) o a la Casa  de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà. També es pot presentar a qualsevol de les oficines i registres que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
El formulari de sol·licitud es pot obtenir a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut, a l’apartat “Connecta’t” del web del Carnet Jove.
La signatura i la presentació d’aquest formulari de sol·licitud implica l’acceptació de les bases reguladores.
 
Documentació, declaracions i autoritzacions
Juntament amb el formulari de sol·licitud, les persones interessades han de presentar la documentació que es detalla en aquestes bases:
a) Document personal amb dades acadèmiques i professionals.
b) Dossier amb imatges fotogràfiques descriptives de la seva trajectòria.
c) Memòria del projecte: proposta de guió, argumentació i realització, coherents i realitzables.
d) Pressupost detallat del projecte.
Tota la documentació s’ha de presentar escrita o enregistrada preferentment en català.
 
Per sol·licitar l’ajut, la persona interessada ha de subscriure unes declaracions responsables incloses en el formulari de sol·licitud, en les quals declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits que estableix la normativa en matèria de subvencions per accedir a l’ajut sol·licitat, que disposa de la documentació acreditativa corresponent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la seva vigència. La presentació de la declaració responsable faculta l’Agència Catalana de la Joventut per verificar la conformitat de les dades que contenen, d’acord amb els articles 35.3 i 36.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. D’acord amb l’article 38.1 d’aquesta mateixa Llei, la inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o document que acompanya una declaració responsable o una comunicació prèvia o hi consta, comporta, amb l’audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent i impedeix l’exercici del dret o de l’activitat afectats des del moment en què es coneix:
a) Declaració responsable de no incórrer en cap de les prohibicions que estableixen els articles 13.2 i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
b) Declaració responsable conforme està al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i de les seves obligacions amb la Seguretat Social i autorització a comprovar-ne l’estat d’ofici.
c) Declaració responsable conforme s’ha demanat el consentiment exprés a les persones entrevistades o fotografiades, en el cas d’adjuntar-hi entrevistes o fotografies. L’Agència Catalana de la Joventut pot sol·licitar la presentació d’aquest consentiment exprés, és a dir, escrit, en qualsevol moment.
d) Declaració responsable de donar compliment de les regles de conducta i dels principis ètics de l’article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i de signatura d’adhesió al codi ètic annex a l’Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, en el moment de l’acceptació de l’ajut.
e) Declaració responsable de, en cas d’esdevenir beneficiari/ària de l’ajut, es complirà amb la normativa de propietat intel·lectual.
f) Declaració responsable de donar compliment a l’establert a la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
g) Declaració, en cas de coautoria, del compromís d’executar el projecte assumit per cadascuna de les persones coautores, així com el d’aplicar l’import de l’ajut, segons el model adjunt al formulari de sol·licitud.
h) Autorització a l’Agència Catalana de la Joventut i a la Generalitat de Catalunya per publicar els treballs presentats en els mitjans de difusió propis del Carnet Jove, així com en diverses exposicions sense ànim de lucre, entre les quals, una a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut, una de virtual als webs del Carnet Jove www.carnetjove.cat/connectat i a la secció “Carnet Jove” del Portal Jove.cat http://jovecat.gencat.cat, sempre indicant-hi l’autoria de les obres, d’acord amb el que estableix la base sobre drets d’explotació de l’ajut.
i) Autorització a l’Agència Catalana de la Joventut per avisar sobre la notificació de la Resolució de concessió o denegació de l’ajut per mitjà del correu electrònic a l’adreça inclosa en el formulari de sol·licitud.
 
Dades de caràcter personal
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal de les persones sol·licitants seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar les convocatòries d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció de dades.
 
Termini de presentació de sol·licituds i dotació dels ajuts
El període de presentació de sol·licituds, així com la dotació de cadascun dels ajuts, els estableix la convocatòria anual.

RESOLUCIÓ TSF/1703/2017, de 14 de juliol, de convocatòria dels premis i ajuts Clic, Fotoperiodisme Jove corresponents a l'any 2017 (ref. BDNS 355386). http://RESOLUCIÓ TSF/1703/2017, de 14 de juliol, de convocatòria dels premis i ajuts Clic, Fotoperiodisme Jove corresponents a l'any 2017 (ref. BDNS 355386).
Compartir:

Enllaços